Тренинг курс "АПТЕЧКА ЗА ПЪРВА ПОМОЩ" / Training course "FIRST AID KIT"

trainingcoursefirstaidkit.eu

Тренинг курс "Аптечка за първа помощ"

В България курсове по първа помощ се организират само за хора кандидат шофьори, като няма да коментираме монопола на БЧК в тази тема, заложен в законодателството ни, а ще се опитаме да направим нещо хубаво, ако този проект, бъде одобрен, за да популяризираме и нуждата и резултатите му в последствие за по-добро бъдещe в насока "Обучения по първа помощ". Но този проблем съществува и като сериозен проблем в младежката работа.

Всички наши партньори работят по проекти по програмата „Еразъм+“ и във всеки един момент може да се случи инцидент, който да налага оказване на първа помощ от обучен за това човек. Тъй като никой не осъзнава, че има потенциални рискове, които могат да възникнат при провеждането на обучения, събития и други дейности, няма и обучени участници, които да окажат първа помощ при необходимост.

Също така не се осъзнава необходимостта от обучения за действия при бедствия и аварии. Нашият проект „Аптечка за първа помощ“ дава възможност на младежките работници да повишат своите познания и да натрупат опит и умения за оказване на първа помощ и за ограничаване на щетите от бедствия и аварии. Ние съзнаваме, че такива обучения се провеждат предимно от Червения кръст и специализираните държавни институции. Младежките работници трябва да се научат как да окажат първа помощ и така ще придобият знания и умения, които са много необходими, за да се спаси човешки живот.

От друга страна, чрез обучението на младежки работници в оказването на първа помощ, организациите ще сведат до минимум разходите си за лечение на фатални, сериозни и дребни наранявания, които могат да се случат на участниците в проектите. Даже не говорим за финансовите ползи от намаляването на тежки наранявания и минимизирането на инвалидността от наранявания. Първа помощ е незабавната помощ, оказана на лице, което е било ранено или е заболяло внезапно. Знанието за първа помощ може да реши не само това, дали човек ще избегне смъртта, но и ръководи последователността и приоритета на оказването на първа помощ при извънредна ситуация. Затова е важно човек да знае какво трябва да направи първо, и какво след това.

Целта на проекта е да повиши осведомеността и да предостави опит и умения за правилно прилагане на процедурите за първа помощ и как да приложи решения за намаляване на риска от бедствия от 30 младежки работници от 9 партньорски организации от 9 държавиИспания, Италия, Литва, Латвия, Естония, Унгария, Румъния, Полша и България.

Целите на проекта са следните:

  • Да се повиши осведомеността и да се развият уменията на 30 младежки работници от 9 партньорски организации относно това как да се осигури правилно оказване на първа помощ в случай на често срещани аварии или в животозастрашаващи ситуации до края на проекта;
  • Да се повиши нивото на увереност в предоставянето на първа помощ на 30 младежки работници от 9 партньорски организации от 9-те споменати страни, така че да контролира емоциите в реална ситуация в дейностите до края на проекта;
  • Да се предотвратят щети и да се контролират реакциите в случай на бедствия (земетресения, наводнения, измръзване, свлачища и други) на 30 младежки работници от 9-те споменати страни до края на проекта;
  • Създаване на кратък видео клип с послание за повишаване на осведомеността относно превантивното образование в контекста на младежката работа. Тези цели са свързани с общите цели на програмата Еразъм + и отразяват нейните постоянни приоритети в областта на младежта.